Gạch Không Nung

Gạch không nung là gì?

Gạch không nung hay còn gọi là Gạch Block mà sản phẩm tạo ra không trải qua quá trình nung nóng trong lò hoặc dùng bất kỳ nguồn năng lượng nào khác để tạo ra sản phẩm ở nhiệt độ cao. Theo chủ trương phát triển của nhà nước tới năm 2020 nước ta phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công cộng mà Gạch không nung là sản phẩm chiểm tỷ trọng lớn tới 70% trong các loại vật liệu xây không nung.
 

Bộ Xây Dựng ra tối hậu thư tăng cường sử dụng vật liệu không nung

Nhằm mục đích tăng cương việc sử dụng vật liệu không nung trong nhưng năm tới, tiến dần xóa bỏ các vật liệu nung truyền thống gây ôi nhiểm môi trường, anh hưởng tài nguyên đất, ảnh hưởng đến an ninh lương thực ở nước ta. Vừa qua Bộ Xây Dựng đã ra tối hậu thư tăng cường sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng