Sản phẩm

gạch đặc Tuynel A1

gạch đặc Tuynel A1

Kích thước:
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 1.2 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1451:1998

gạch rỗng 6 lỗ

gạch rỗng 6 lỗ

Kích thước:
Biên độ: ± 3 mm
Gạch 6 lỗ dùng để xây tường  
Thể tích = 2.5 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1450:2009

Gạch Tuynel Đặc A1

Gạch Tuynel Đặc A1

Kích thước: 205 x 95 x 55 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường ngăn
Thể tích = 1.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1451:1998

gạch đặc Tuynel

gạch đặc Tuynel

Kích thước:
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 1.2 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1451:1998

Gạch Tuynel 2 Lỗ

Gạch Tuynel 2 Lỗ

Kích thước: 205 x 95 x 55 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch Tuynel 2 lỗ dùng xây tường 
Thể tích = 1.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1450:2009

Gạch Tuynel 6 Lỗ

Gạch Tuynel 6 Lỗ

Kích thước: 205 x 150 x 95 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch 6 lỗ dùng để xây tường  
Thể tích = 2.5 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1450:2009

Gạch Tuynel 4 Lỗ

Gạch Tuynel 4 Lỗ

Kích thước: 205 x 95 x 95 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch 4 lỗ dùng để xây tường 
Thể tích = 1.6 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1450:2009

Gạch Tuynel Đặc 150

Gạch Tuynel Đặc 150

Kích thước: 210 x 150 x 55 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường ngăn
Thể tích = 1.5 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1451:1998

Gạch Tuynel Đặc 105

Gạch Tuynel Đặc 105

Kích thước: 220 x 105 x 65 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 1.2 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1451:1998