Sản phẩm

Gạch Tuynel Đặc A1

Gạch Tuynel Đặc A1

Kích thước: 205 x 95 x 55 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường ngăn
Thể tích = 1.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1451:1998

Gạch Tuynel 6 Lỗ

Gạch Tuynel 6 Lỗ

Kích thước: 205 x 150 x 95 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch 6 lỗ dùng để xây tường  
Thể tích = 2.5 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1450:2009

Gạch Tuynel 2 Lỗ

Gạch Tuynel 2 Lỗ

Kích thước: 205 x 95 x 55 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch Tuynel 2 lỗ dùng xây tường 
Thể tích = 1.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 1450:2009

Gạch Đặc D95

Gạch Đặc D95

Kích thước: 200 x 95 x 60 (mm)
Gạch đặc dùng để xây tường   
Thể tích = 0.9 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2016

Gạch Rỗng R200V4

Gạch Rỗng R200V4

Kích thước: 390 x 200 x 130 (mm)
Gạch rổng 4 vách dùng để xây tường 
Thể tích = 8.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2016
 

Gạch Rỗng R100V3

Gạch Rỗng R100V3

Kích thước: 390 x 100 x 130 (mm)
Gạch rỗng 3 vách dùng để xây tường 
Thể tích = 4.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2016

Gạch Lục Giác

Gạch Lục Giác

Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)
Gạch đặc dùng để lát vĩa hè, sân nền  
Định Mức: 27 viên/m2
Sản xuất theo TCVN 6476:1999

Gạch Zíc Zắc

Gạch Zíc Zắc

Kích thước: 224 x 112 x 60 (mm)
Gạch đặc dùng để lát vĩa hè, sân nền  
Định Mức: 39.5 viên/m2
Sản xuất theo TCVN 6476:1999

Gạch Bát Giác

Gạch Bát Giác

Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)
Gạch đặc dùng để lát vĩa hè, sân nền  
Định Mức: 25 viên/m2
Sản xuất theo TCVN 6476:1999

Gạch Đá Rối

Gạch Đá Rối

Kích thước: 400 x 400 x 30 (mm)
Định Mức: 6.25 viên/m2
Cường độ nén >=200 N/mm2
Sản xuất theo TCVN 7744:2013

Gạch Terrazzo Caro

Gạch Terrazzo Caro

Kích thước: 400 x 400 x 30 (mm)
Định Mức: 6.25 viên/m2
Cường độ nén >=200 N/mm2
Sản xuất theo TCVN 7744:2013

Gạch Terrazzo Chữ Thập

Gạch Terrazzo Chữ Thập

Kích thước: 400 x 400 x 30 (mm)
Định Mức: 6.25 viên/m2
Cường độ nén >=200 N/mm2
Sản xuất theo TCVN 7744:2013