Sản phẩm

D95

D95

Kích thước: 200 x 95 x 60 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 0.9 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

D100

D100

Kích thước: 210 x 100 x 60 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 1.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

D105

D105

Kích thước: 220 x 105 x 60 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 1.1 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

D140

D140

Kích thước: 190 x 140 x 60 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 1.2 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R100

R100

Kích thước: 390 X 100 x130 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch rỗng dùng để xây tường
Thể tích = 4.2 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R140

R140

Kích thước: 390 x 140 x130 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch rỗng dùng để xây tường
Thể tích = 5.6 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R150

R150

Kích thước: 390 x 150 x130 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch rỗng dùng để xây tường
Thể tích = 6.0 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R170

R170

Kích thước: 390 x 170 x130 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch rỗng dùng để xây tường
Thể tích = 6.8 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R200

R200

Kích thước: 390 x 200 x130 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch rỗng dùng để xây tường
Thể tích = 8.5 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R100V2

R100V2

Kích thước: 390 x 100 x 190 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch rỗng dùng để xây tường
Thể tích = 6.3 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R150V3

R150V3

Kích thước: 390 x 150 x190 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch đặc dùng để xây tường
Thể tích = 8.8 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6477:2011

R200V2

R200V2

Kích thước: 390 x 200 x 190 mm
Biên độ: ± 3 mm
Gạch rổng dùng để xây tường
Thể tích = 12 viên QTC
Sản xuất theo TCVN 6577:2011